ඊයේ දිනයේ වික්ටෝරියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඊයේ දිනයේ වික්ටෝරියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන

ඊයේ දිනයේ වික්ටෝරියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 1,143 ක් හමුව ඇත. මරණ 3ක් ද වාර්තා විය​.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 10,944 කි.

ඊයේ දිනයේදී (30) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 62,883 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 34,935 ක් ලබා දී තිබේ.