වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සියයට 80 කට පළමු මාත්‍රාව ලබාදී අවසන් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සියයට 80 කට පළමු මාත්‍රාව ලබාදී අවසන්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සියයට 80 කට පළමු මාත්‍රාව ලබාදී අවසන්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සුදුසුකම් ලත් ජනතාව අතුරින් (අවුරුදු 16 ට වැඩි) සියයට 80 කට පළමු මාත්‍රාව ලබාදී අවසන් කර තිබේ.

මේ සඳහා කැපවූ සියල්ලන්ට ස්තූතිය පළ කරන බව වික්ටෝරියා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

ඊයේ දිනයේදී (29) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 65,497 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 34,323 ක් ලබා දී තිබේ.