තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයකට PR ගෙන දින 120 කින් Citizenship දෙන්න සංශෝධනයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයකට PR ගෙන දින 120 කින් Citizenship දෙන්න සංශෝධනයක්

තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයකට PR ගෙන දින 120 කින් Citizenship දෙන්න සංශෝධනයක්

තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් සඳහා ඔස්ටේ්‍රලියානු පුරවැසිභාවය ලබාදීම වේගවත් කිරීමට සංක්‍රමණ අමාත්‍ය Alex Hawke නව සංශෝධනයක් හඳුන්වාදී තිබේ.

ඒ අනුව පහත ක්ෂේත්‍රවල ඉහළම දස්කම් දක්වා දැනට ඔස්ටේ්‍රලියානු ස්ථිර පදිංචිය (PR) හිමි පුද්ගලයන් වෙත PR ලැබී දින 120 ක් ඇතුළත පුරවැසිභාවයද ලබාගැනීමට පහසුකම් හිමිවනු ඇත.

sportspeople, ships’ crew, senior business people, research scientists, distinguished artists

දැනට පවතින සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය වන්නේ වලංගු වීසා බලපත්‍රයක් යටතේ ගතවූ වසර 04 තුළදී ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ වාසය කල පුද්ගලයන්ට මෙරට පුරවැසිභාවය සඳහා අයදුම් කිරීමයි.

එමෙන්ම එම කාලය තුළදී රටින් බැහැරව සිටි දින ගණනේ එකතුව මාස 12 කට අඩු විය යුතුය.

තවද පුරවැසිභාවය අයදුම් කිරීම සඳහා මාස 12 කට පෙර අවම වශයෙන් දින 90 ක් ඔවුන් ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ රැඳී සිටීම අනිවාර්ය විය.

කෙසේවෙතත් හඳුන්වාදීමට යෝජිත නව සංශෝධනය යටතේ ඉහත ක්ෂේත්‍රවල පුද්ගලයන්ට අවම වශයෙන් පසුගිය දින 480 තුළ ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ සිටීමත් ස්ථිර පදිංචිය ගෙන දින 120 ක් පමණක් ගතව තිබීමත් ප්‍රමාණවත් වනු ඇත.