වික්ටෝරියා ඉදිකිරීම් සේවකයන්ට කලින් වෙන් කරවා ගැනීමකින් තොරව Pfizer ගැනීමට අවස්ථාව – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ඉදිකිරීම් සේවකයන්ට කලින් වෙන් කරවා ගැනීමකින් තොරව Pfizer ගැනීමට අවස්ථාව

වික්ටෝරියා ඉදිකිරීම් සේවකයන්ට කලින් වෙන් කරවා ගැනීමකින් තොරව Pfizer ගැනීමට අවස්ථාව

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සියලුම ඉදිකිරීම් සේවකයන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමට තීරණය වී තිබේ.

සැප්තැම්බර් 26 වනදා දක්වා ඔවුන්ට කලින් වේලාවක් වෙන් කරවා ගැනීමකින් තොරව ප්‍රාන්තයේ එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථාන වෙත ගොස් එය ලබා ගත හැකිය.

අවුරුදු 60 ට අඩු ඉදිකිරීම් සේවකයන්ට මේ අනුව ෆයිසර් එන්නත ලබා ගත හැකි වනවා.

අදාළ ස්ථාන සහ වේලාවන් පහතින් :