වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 12 වසරේ සිසුන්ට Pfizer එන්නත ලබාදීම ආරම්භ කෙරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 12 වසරේ සිසුන්ට Pfizer එන්නත ලබාදීම ආරම්භ කෙරේ

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 12 වසරේ සිසුන්ට Pfizer එන්නත ලබාදීම ආරම්භ කෙරේ

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 12 වසරේ පාසල් සිසුන් හට කොවිඩ් එන්නත ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කෙරේ.

ඒ අනුව ප්‍රාන්තයේ 12 වසරේ සිසුන්ට, ගුරුවරුන්ට සහ විභාග පරීක්ෂකවරුන්ට මෙන්ම ඇගයුම්කරුවන්ට Pfizer එන්නත ලබාගැනීමට වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත රජය අවස්ථාව දී තිබේ.

ඔවුන්ගේ පාසල් අවසාන විභාගය ආරම්භ වීමට පෙර ඔවුන්ට එක් එන්නත් මාත්‍රාවක් හෝ ලබාදීමට වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත රජය අපේක්ෂා කරයි.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 12 වසරේ පාසල් සිසුන් හට කොවිඩ් එන්නත් ලබාගැනීම උදෙසා දින 10 ක ප්‍රමුඛතා කාලයක් ලබා දී ඇත.

ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් අලුතින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 246 ක් හමුවී තිබේ.

ඒ අනුව වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ මේ වන විට සිටින සක්‍රිය කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 1,786 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.