වික්ටෝරියා skilled visa යටතේ මෙවර වැඩිම ආරාධනා පත්‍ර සෞඛ්‍ය අංශයට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා skilled visa යටතේ මෙවර වැඩිම ආරාධනා පත්‍ර සෞඛ්‍ය අංශයට

වික්ටෝරියා skilled visa යටතේ මෙවර වැඩිම ආරාධනා පත්‍ර සෞඛ්‍ය අංශයට

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ skilled visa nomination වැඩසටහන යටතේ Target sectors 7 න් 6 ක රැකියා කරන අයදුම්කරුවන් සඳහා ආරාධනා පත්‍ර (Invitation) නිකුත් කර ඇත.

එහිදී සෞඛ්‍ය අංශයේ රැකියා කරන අයදුම්කරුවන් සඳහා වැඩිම ආරාධනා පත්‍ර ගණනක් යවා ඇත.

සෙසු අංශ සඳහා 62% ක ආරාධනා පත්‍ර සංඛ්‍යාවක් යවා තිබේ.

190 වීසා පළමු ආරාධනා පත්‍ර වටයට අදාළව ආරාධනා පත්‍ර 170 ක් නිකුත් කළ බව වික්ටෝරියා ආගමන කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Source : https://liveinmelbourne.vic.gov.au/news-events/news/2021/skilled-migration-update-roi-selections