මෙල්බර්න් අවන්හල් – Child care – වෙළඳසැල් ගණනාවක් කොවිඩ් අවධානම් ලැයිස්තුවට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් අවන්හල් – Child care – වෙළඳසැල් ගණනාවක් කොවිඩ් අවධානම් ලැයිස්තුවට

මෙල්බර්න් අවන්හල් – Child care – වෙළඳසැල් ගණනාවක් කොවිඩ් අවධානම් ලැයිස්තුවට

මෙල්බර්න් නගරයේ අවන්හල් – Child care ඇතුලු ස්ථාන ගණනාවක් කොවිඩ් අවධානම් ස්ථාන ලැයිස්තුවට නම් කර තිබේ.

Altona North – Broadmeadows – Tarneit – Werribee ඇතුලු ප්‍රදේශ ගණනාවක් ඒ අතර වෙයි.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ නවතම කොවිඩ් අවධානම් ලැයිස්තුව පහතින්.

https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites