වික්ටෝරියාවේ ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ කොවිඩ්‍ රෝගීන් ගණන 100 පසු කරයි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියාවේ ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ කොවිඩ්‍ රෝගීන් ගණන 100 පසු කරයි!

වික්ටෝරියාවේ ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ කොවිඩ්‍ රෝගීන් ගණන 100 පසු කරයි!

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 120 ක් හමුව ඇත.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 900 කි.

ඊයේ දිනයේදී (31) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 56,501 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 33,455 ක් ලබා දී තිබේ.