වික්ටෝරියා ප්‍රජාව අතරින් ඊයේ ආසාදිතයින් 76 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රජාව අතරින් ඊයේ ආසාදිතයින් 76 ක්

වික්ටෝරියා ප්‍රජාව අතරින් ඊයේ ආසාදිතයින් 76 ක්

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 76 ක් හමුව ඇත.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 841 කි.

ඊයේ දිනයේදී (30) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 50,848 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 32,162 ක් ලබා දී තිබේ.