ශ්‍රී ලංකාවට කෝවිඩ් සහනාධාර ලබා දෙන ඔස්ට්‍රේලියානු සංවිධාන කීපයක් සමඟ කරන විශේෂ වැඩසටහන 06/06/2021 – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවට කෝවිඩ් සහනාධාර ලබා දෙන ඔස්ට්‍රේලියානු සංවිධාන කීපයක් සමඟ කරන විශේෂ වැඩසටහන 06/06/2021

ශ්‍රී ලංකාවට කෝවිඩ් සහනාධාර ලබා දෙන ඔස්ට්‍රේලියානු සංවිධාන කීපයක් සමඟ කරන විශේෂ වැඩසටහන 06/06/2021