ජ’පුර සහ Edith Cowan විශ්ව විද්‍යාල අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ජ’පුර සහ Edith Cowan විශ්ව විද්‍යාල අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ජ’පුර සහ Edith Cowan විශ්ව විද්‍යාල අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සහ ඔස්ටේ්‍රලියාවේ Edith Cowan විශ්ව විද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ශිෂ්‍ය හුවමාරු වැඩසටහන් ආදී දෑ සඳහා එමගින් පහසුකම් සැලසේ.