ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පළමු drive through එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථානය Melton හි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පළමු drive through එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථානය Melton හි

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පළමු drive through එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථානය Melton හි

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පළමු drive through එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථානය වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ ස්ථාපිත කර තිබේ.

සුදුසුකම් ලැබූවන්ට එමගින් Pfizer එන්නත ලබාගත හැකිය.

ලබන සතියේ සිට ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා එන්නත් ද එමගින් ලබාගත හැකිය.

Melton හි පැරණි Bunnings Warehouse ගොඩනැගිල්ලේ මෙම එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථානය අද සිට ක්‍රියාත්මකය.

හෙට එනම් සඳුදා සිට වයස අවුරුදු 12 ත් 15 ත් අතර ළමුන්ට ද සාමාන්‍ය මධ්‍යස්ථානවලදී ෆයිසර් එන්නත ලබාදීම ආරම්භ කෙරේ.

එමෙන්ම අවුරුදු 18 – 35 අතර අයට පහත ස්ථානවලදී ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා එන්නත ගත හැකිය.

  • Royal Exhibition Building
  • Melbourne Convention and Exhibition Centre
  • Melbourne Showgrounds
  • Sandown Racecourse
  • Bayside Shopping Centre, Frankston
  • Plenty Ranges Arts and Convention Centre, South Morang
  • Former Ford Factory, Geelong
  • Kilmore District Health (outpatients building)
  • Mansfield District Hospital (Anderson Hall)