ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 04 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 04 ක්

ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා  ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 04 ක්

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 04 ක් හමුව ඇති බව වික්ටෝරියා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 161 කි.

ඊයේ දිනයේදී (31) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 25,779 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 15,841 ක් ලබා දී තිබේ.