මෙල්බර්න් වෙළඳ සංකීර්ණ රැසක් කොවිඩ් අවධානම් ලැයිස්තුවට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් වෙළඳ සංකීර්ණ රැසක් කොවිඩ් අවධානම් ලැයිස්තුවට

මෙල්බර්න් වෙළඳ සංකීර්ණ රැසක් කොවිඩ් අවධානම් ලැයිස්තුවට

Bunnings ඇතුලු මෙල්බර්න් නගරයේ වෙළඳ සංකීර්ණ රැසක් නවතම කොවිඩ් අවධානම් ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර තිබේ.

එමෙන්ම කොවිඩ් ආසාධිතයෙකු ගමන් කර තිබීම හමුවේ Prahran Market සංකිර්ණයද වසා දමා ඇත.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ නවතම කොවිඩ් අවධානම් ස්ථාන ලැයිස්තුව පහතින් :

https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites